Badania

Metoda badania podporządkowana będzie przede wszystkim realizacji celów utylitarnych projektu. Będą prowadzone studia literaturowe, zmierzające do zgromadzenia doświadczeń w zakresie aktywizacji biernych zawodowo i bezrobotnych w wieku 45+ w krajach wysoko rozwiniętych. Podjęte będą też działania zmierzające do rozpoznania metod szkolenia zawodowego dla tej grupy oraz zarządzania wiekiem w podmiotach gospodarczych w krajach Unii Europejskiej.

Analizy będą prowadzone pod kątem możliwości wykorzystania w Polsce najbardziej efektywnych instrumentów aktywizacji zawodowej i szkolenia ustawicznego osób starszych. Zostanie przeprowadzone badanie ankietowe na próbie kwotowej liczącej 1200 osób, z wykorzystaniem efektu kuli śnieżnej obejmującej kobiety w wieku 45-59 lat i mężczyzn w wieku 45-64 lata. Połowa respondentów objętych badaniem będzie pochodziła z Bydgoszczy i Torunia. Pozostała część populacji badanych wybrana zostanie z trzech powiatów,reprezentujących następujące typy gospodarki: rolniczą, rolniczo-przemysłową i rolniczą z rozwiniętą funkcją turystyczną. W doborze próby uwzględnione będą następujące kryteria: płeć,wiek,wykształcenie i źródło utrzymania. Badanie główne zostanie poprzedzone pilotażem na próbie 30 os.starszych,co umożliwi weryfikację narzędzia badawczego. Dane uzyskane w badaniach empirycznych zostaną poddane analizie statystyczno-ekonometrycznej. Wyniki badań empirycznych będą przedmiotem dyskusji na dwóch seminariach i zaprezentowane zostaną na konferencji dla publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw z regionu.

Analiza możliwości aktywizacji osób starszych oparta będzie na diagnozie zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych w województwie kujawsko-pomorskim do 2030 roku. Zbadane zostaną zmiany liczby i struktury ludności regionu w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, procesu starzenia się ludności w różnych przekrojach, ruchu naturalnego i wędrówkowego oraz uwarunkowań demograficznych rynku pracy na podstawie dostępnych źródeł statystycznych.

Będzie podjęta próba identyfikacji przeszkód i szans zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 45+. Uwzględnione będą potrzeby szkoleniowe osób starszych, instrumenty umożliwiające instytucjom rynku pracy wpływanie na procesy aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zostaną zaprojektowane narzędzia i programy umożliwiające publicznym służbom zatrudnienia stymulowanie zatrudnienia osób starszych przez podmioty gospodarcze. Przeprowadzona będzie analiza przydatności elastycznych form zatrudnienia dla potrzeb aktywizacji osób starszych oraz opracowane rekomendacje dla systemu edukacji ustawicznej osób starszych. Trzeba pamiętać, że nie można przywrócić młodości,ale można spróbować zarządzać wiekiem,aby starsi pracownicy mogli łatwiej odnaleźć swoje miejsce w firmie. Dlatego zostaną przeprowadzone analizy oczekiwań osób starszych, zarówno pracujących jak i biernych zawodowo, wobec wyposażenia stanowisk pracy, możliwości przystosowania pracy i osób starszych poprzez procesy ruchliwości pionowej i poziomej oraz wskazanie form i metod szkoleniowych najbardziej dostosowanych do ich potrzeb. Wyniki analiz szczegółowych prowadzić będą do przygotowania rekomendacji dla polityki społeczno-gospodarczej, publicznych służb zatrudnienia i działów personalnych przedsiębiorstw i instytucji.