Projekt

nr WND-POKL.06.01.01-04-056/08 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%)LUDZIE STARSI NA RYNKU PRACY

W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji(umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-04-056/08-00 z dn. 30 maja 2008 r)Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, że zmieniająca się dynamicznie sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wymusza zmianę podejścia do priorytetów i instrumentów programów zatrudnieniowych.O ile stopa bezrobocia młodzieży w naszym regionie jest obecnie niższa od średniej krajowej, to stopa bezrobocia osób starszych jest wyższa od przeciętnej dla Polski.Poważnym problemem jest też wysoki udział biernych zawodowo wśród osób starszych.Jednocześnie na regionalnym rynku pracy występuje już w niektórych branżach niedobór rąk do pracy.Ta sytuacja jest poważnym wyzwaniem w kontekście przyszłego spadku liczby ludności i przyrostu zasobów pracy.Ludność województwa zmniejszy się do 2030 r. o około 110 tys. osób, tj. o 5,5%.Natomiast rozmiary zasobów pracy w latach 2010-2030 zmniejszą się o około 205 tys. osób, czyli w szybszym tempie niż ludność w województwie. Zmniejszenie się rozmiarów potencjału pracy może być znacznie większe, jeżeli utrzymają się procesy emigracji zarobkowej.Równolegle, wskutek ograniczenia rozmiarów urodzeń, wydłużenia się życia ludzkiego i emigracji następować będą procesy starzenia się ludności.Na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2030 r. będzie przypadało 45 osób w wieku poprodukcyjnym,a więc prawie dwukrotnie więcej niż obecnie.

Spadek bezwzględnych rozmiarów populacji w wieku zdolności do pracy i zmiany jej struktury według wieku w konfrontacji z zapotrzebowaniem na pracę powodują konieczność aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w starszym wieku,jak i zaoferowanie kontynuacji pracy osobom osiągającym wiek emerytalny.Należy zatem poznać potrzeby starszych pracowników, ich motywacje i aspiracje zawodowe,po to aby wpływać na ich postawy i zaprojektować nowe instrumenty możliwe do wykorzystania przez publiczne służby zatrudnienia i służby pracownicze przedsiębiorstw w celu ich aktywizacji zawodowej.W województwie kujawsko-pomorskim nie prowadzono dotychczas badań tendencji rozwojowych zjawisk ludnościowych i zatrudnieniowych do 2030 roku oraz możliwości aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+.

Prezentowany projekt badawczy ma charakter utylitarny i podejmuje to wyzwanie. W wyniku badań zaproponowane zostaną rozwiązania i instrumenty dla polityki społeczno-gospodarczej, działania w organizacjach gospodarczych oraz formy aktywności zawodowej, które zachęcać będą ludność bierną zawodowo w starszym wieku, jak i osoby bezrobotne,do podejmowania pracy.To przedsięwzięcie badawcze ukierunkowane jest na działania wyznaczone w wytycznych Europejskiej Strategii Zatrudnienia i stanowić będzie podstawę do opracowania regionalnej strategii aktywizacji zawodowej kobiet w wieku 45-59 lat i mężczyzn w wieku 45-65 lat. Niektóre rozwiązania systemowe zaproponowane dla województwa będą miały charakter uniwersalny i będą mogły być wykorzystane na szczeblu krajowym. Nasze województwo stanie się w ten sposób regionem dobrych praktyk i wyznaczać będzie benchmark dla innych.